Алатки за управување со проекти финансирани од ЕУ

Корисни ресурси

Достапни на македонски и на албански јазик.

  • спроведување
  • следење
  • оценување
  • подготовка на извештаи
  • промоција на проекти поддржани од ЕУ
Вовед во ПРАГ

Вовед во ПРАГ

Важност на индикаторите

Важност на индикаторите

Периодични извештаи

Периодични извештаи

Периодични извештаи – практични искуства

Периодични извештаи – практични искуства

Мониторинг и евалуација на проектни резултати

Мониторинг и евалуација на проектни резултати

Завршен извештај и проектни резултати

Завршен извештај и проектни резултати

Спроведување на договори за грант

Спроведување на договори за грант

Насоки за комуникација и видливост

Насоки за комуникација и видливост

Насоки за секундарни набавки

Насоки за секундарни набавки

Подготовка на завршен извештај

Подготовка на завршен извештај

Видливост на резултатите

Видливост на резултатите