Повеќе Slide ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Повеќе Slide ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ ПОВЕЌЕ Slide

Најнови вести

Завршен состанок на Управниот одбор на проектот

На 2 март 2023 година ја одржавме последната официјална проектна активност, завршниот состанок на Управниот одбор на проектот (УО), при што го презентиравме завршниот извештај и постигнувањата на проектот финансиран од ЕУ „Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на социјалните услуги“, кој го реализиравме во периодот......

Повеќе

ПОВЕЌЕ ВЕСТИ

Финансиски средства:
Европска Унија

Одговорен субјект:
Делегација на Европската Унија во Република Северна Македонија

Корисник:
Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија

Изведувач:
ЕПТИСА во конзорциум со CARE

Референтен број:
EuropeAid/139649/DH/SER/MK

Времетраење на проектот:
мај 2019 – декември 2022

Фокус на неделата

Главни засегнати страни