ДИ-Координација

Воспоставивме процес на координација и соработка помеѓу четири проекти финансирани од ЕУ во Северна Македонија, кои во моментов го поддржуваат воспоставувањето на социјални услуги во заедницата и спроведувањето на Националната стратегија за деинституционализација. Во координацијата е вклучен крајниот корисник, Министерството за труд и социјална политика, заедно со партнерите кои ги спроведуваат проектите: