Лесно читливи документи: Услуги за помош и нега во домот и Услуги на дневен престој

Проектот, за потребите на МТСП и за потребите на лиценцираните даватели на социјални услуги подготви два лесно читливи документи кои ги покриваат социјалните услуги помош и нега во домот и дневен престој за лица со попреченост.

Документите го поедноставуваат читањето и разбирањето на официјаните правилници, како и стандардите за услугите кои ги препорачува Зводот на социјални дејности. Па така, документите се многу корисни не само за лицата со попреченост, туку се корисни за сите. Го поедноставуваат тоа што треба да го знаат корисниците, но исто така и негувателите.

Проектот ги подготви лесно читливите документи во консултативен процес, следејќи ги правилата за подготовка на лесно читливи документи на Inclusion Europe.

Симнете ги чесно читливите документи: