Нашиот тим

Марија Маринаку [Maria Marinakou]

раководителка на нашиот тим / виша експертка

Грција

Доаѓа од Грција и располага со над 25-годишно професионално искуство и работа на управување проекти, спроведување обуки и градење капацитети во области како што се социјално вклучување / попреченост / активација / социјална работа / социјални услуги и осмислување на социјални политики.

Моника Габањи [Monika Gabanyi]

втора клучна експертка / виша експертка

Германија

Доаѓа од Германија и располага со над 25-годишно професионално искуство и работа на управување проекти, развивање системи за социјална и здравствена заштита, спроведување обуки и градење капацитети во области како што се долгорочно згрижување / социјално вклучување / давање интегрирани услуги во заедница за поддршка на лица со ментална и физичка попреченост и на стари лица.

Бојан Петак

проектен директор, којшто го претставува Консултантот (ЕПТИСА)

Северна Македонија

За ЕПТИСА работи од 2010 г. како раководител / директор на проекти, во сите земји од Западен Балкан, а во последните 5 години особено се фокусира на проектите во Северна Македонија. Негова стручност е координирање и управување на проекти финансирани од ЕУ, особено такви што се поврзани со социјално вклучување и социјална заштита, социоекономски развој, како и инфраструктурни проекти.

Наташа Павиќевиќ - Стојменовска

помошничка-раководителка на нашиот тим

Северна Македонија

Наташа е дипломиран социјален работник со долгогодишно искуство во системот за социјална заштита, социјалната работа во заедниците, социјална работа со ранливи категории и групи во социјален ризик и прашања поврзани со еднаквите можности. Активно е вклучена во реформите во системот за социјална заштита, како техничка поддршка и обучувач во спроведувањето на методот на интегрирано водење случаи во центрите за социјална работа. Исто така, има голем интерес за: социјалната правда и човековите права, заштитата на децата, повеќедимензионалната сиромаштија, помагање на ранливото население преку пракса, знаењa и искуствa во социјалната работа.

Михаела Нарчиса Стоикич-В’рлан [Mihaela Narcisa Stoichici-Vârlan]

виша неклучна експертка за следење и оценување

Романија

Доаѓа од Романија и располага со над 15-годишно професионално искуство во осмислување и спроведување на механизми, методологии и алатки за следење и оценување на социјалното поле (социјално вклучување, социјални услуги).

Александра Георгиевска

национална неклучна експертка за следење и оценување

Италија / Северна Македонија

Располага со опсежно искуство во осмислување и спроведување активности за следење и оценување на полето на социјална заштита, социјално вклучување, иклузивен пазар на трудот, како и инклузивно и интегрирано образование.

Билјана Дуковска

виша неклучна експертка за социјална заштита со фокус врз осмислување и воспоставување социјални услуги на локално ниво

Северна Македонија

Располага со над 15-годишно искуство во граѓанскиот сектор, каде што се застапува за учесништво на различните ранливи групи и изработка заедно со нив на препораки за политики, првенствено за искоренување на сиромаштијата, социоекономски прашања, одржливост и општествен развој.

Сашко Јованов

помлад неклучен експерт за социјална заштита со фокус врз осмислување и воспоставување социјални услуги на локално ниво

Северна Македонија

Располага со 15-годишно искуство во управување проекти, спроведување обуки, социјални услуги и политики на локално ниво (стари лица, лица со попреченост, лица со деменција, алцхајмерова болест и мултипла склероза); а има искуство и со програми за специјално образование за возрасни и протоколи за минимум стандарди за професионална помош и нега во домот.

Радомир Трајковиќ

помлад неклучен експерт за процена на потребите од обука и поддршка на обуките

Северна Македонија

Располага со 15-годишно искуство во оперативно управување на проекти за социјално вклучување и животна средина. Собирањето, обработувањето и анализирањето на податоци за истражувачки цели, како и односи со јавноста заради спроведување обуки се главните полиња на негова стручност.

Елена Симоноска

помлада неклучна експертка за подигање на јавната свест

Северна Македонија

Со 17-годишно професионално искуство во односи со јавноста и застапување на политики, главно работејќи со граѓанските организации и донаторски проекти.

Ива Михајловска

помошничка-раководителка на нашиот тим

Северна Македонија

Таа е социјална работничка, активно работи и придонесува на полето на социјална заштита и социјален развој за младите, жените и маргинализираните заедници. Освен тоа, со својата работа, активно е вклучена и спроведува истражувања за правата на децата и лицата со попреченост од областа на социјалната и здравствената заштита.

Наташа Димеска

Помлада не-клучна експертка за акциско истражување и истражување на задоволството на корисниците

Северна Македонија

Фокусот на Наташа во проектот е собирање информации за задоволството на корисниците од услугите, како и информации и идеи за подобрување на услугите во иднина за децата, но и нивните семејства. Таа има 12-годишно професионално искуство како социјален работник во граѓански организации за заштита на жените и децата, работничките права, насилството, економското зајакнување и имплементирање на добри европски практики во специјалните услуги во Северна Македонија.

КАРОЛИНА ФРИСЕНЕТ-ФИЧ [CAROLINA FRISENETTE-FICH]

Поддршка во имплементација на проектот

Шведска

Долгогодишно искуство во управување и развој на меѓународни проекти, фокусирајќи се главно на проекти во областа на меѓународната миграција, интеграција и социјална вклученост. Работела во нордиските земји, како и на проекти финансирани од ЕУ во Србија и Северна Македонија, главно обезбедувајќи услуги за управување со проекти, известување до донатори и услуги за контрола на квалитетот.

Мариглен Демири

Помлад експерт за акциско истражување и истражување на задоволството на корисниците

Северна Македонија

Автор на повеќе истражувања и бил дел од многу истражувачки проекти во многу различни истражувачки области како што се филозофијата, историјата, политиката и културата.

Марта Сјенчиќ [Marta Sjeničić]

Виша неклучна експертка за подготовка на среднорочен извештај за спроведувањето на Стратегијата за деинституционализација

Србија

Повеќе од 22 години работно искуство како правен советник, истражувач и обучувач во областа на здравствената и социјалната заштита, како и автор на изготвување на компаративни анализи и предлози за законски измени во согласност со политиките на ЕУ. Поседува долгогодишно искуство во правни прашања поврзани со правата на ранливите групи граѓани.

Марина Угриноска Петејчук

Административен асистент

Северна Македонија

Економистка со десетгодишно работно искуство. Соработува со ЕПТИСА повеќе од пет години, како менаџер на канцеларија и проектен асистент, претежно на проекти финансирани од ЕУ.

Вито Флакер [Vito Flaker]

Виш не-клучен експерт за политики

Словениија

Професор при Институтот за социјална работа и политики во Љубљана, одговорен за подготовката на Извештај за проценка на потребите за развој на социјални услуги за лицата со попреченост, на национално ниво.

Николас Димел [Nikolaus Dimmel]

Правен експерт

Австрија

Професор на Правниот факултет при Универзитетот во Салцбург, со четириесетгодишно искуство во правните аспекти на социјалната помош и социјалните услуги. Одговорен за подготовка на подзаконски акт за рехабилитација на лица со попреченост и подготовка на драфт подзаконски акт за рехабилитација на малолетни деликвенти.

Наташа Станојковска Трајковска

Виша не-клучна експертка за проценка

Северна Македонија

Вонреден професор на Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје. Таа има 15 години работно искуство како дефектолог и рехабилитатор вклучен во истражувачка работа од областа на развојот на специјалното образование и рехабилитаци. Посебен фокус во нејзината работа се методологијата за работа со лица со умерена, тешка и комбинирана попреченост, методологијата на работа со деца со аутизам, едукативна работа во студентски домови, родов развој и сексуално образование на лица со попреченост, процес на деинституционализација и неинституционална грижа и рехабилитација на лица со попреченост и професионална ориентација, подготовка за работа и вработување на лица со попреченост.

Стефан Чичевлиев

Правен експерт

Северна Македонија

Извршен директор на Опсерваторијата за социјално претприемништво во Скопје, со повеќе од 10 години искуство како консултант за многу меѓународни организации при креирање и имплементација на иновативни решенија со големо влијание врз благосостојбата на луѓето. Вклучен во социјалните политики и развој со цел истражување на одржливи решенија за социјални прашања.

Наташа Богоевска

Правен експерт

Северна Македонија

Вонредна професорка на Институт за социјална работа и социјална политика при Филозофскиот факултет во Скопје, со петнаеетгодишно искуство во правни истражување, анализа и развој на правна рамка за социјална и детска заштита, како и проценка и оценување во доменот на социјалните политики. Одговорна за подготовка на подзаконски акти за помош и нега во домот, лична асистенција и подзаконски акти за одмена на семејна грижа.