Други ресурси

Корисни материјали

  • закони
  • подзаконски акти
  • стратегии
  • социјални планови
  • и други корисни документи

Стратегии

Национална стратегија за деинституционализација „Тимјаник“ (2018-2027)

Национална стратегија за деинституционализација „Тимјаник“ (2018-2027)

Европска стратегија за права на лицата со попреченост 2021-2030 (EN)

Европска стратегија за права на лицата со попреченост 2021-2030 (EN)

Закони

Закон за социјалната заштита (104/19)

Закон за социјалната заштита (104/19)

Закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита (311/20)

Закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита (311/20)

Закон за дополнување на Законот за социјална заштита (302/20)

Закон за дополнување на Законот за социјална заштита (302/20)

Законот за изменување и дополнување на законот за социјалната заштита (275/19)

Законот за изменување и дополнување на законот за социјалната заштита (275/19)

Законот за изменување и дополнување на законот за социјалната заштита 146/19

Законот за изменување и дополнување на законот за социјалната заштита 146/19

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалната услуга одмена на семејна грижа и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за одмена на семејна грижа (53/21)

Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалната услуга одмена на семејна грижа и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за одмена на семејна грижа (53/21)

Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите задавање на социјалните услуги на дневен престој, за рехабилитација и реинтеграција и ресоцијализација и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за дневен престој, центар за рехабилитација и центар за ресоцијализација(150/20)

Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите задавање на социјалните услуги на дневен престој, за рехабилитација и реинтеграција и ресоцијализација и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за дневен престој, центар за рехабилитација и центар за ресоцијализација(150/20)

Правилник за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за поддршка на згрижувачки семејства, за простор, средства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачки семејства (288/20)

Правилник за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за поддршка на згрижувачки семејства, за простор, средства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачки семејства (288/20)

Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (79/20)

Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (79/20)

Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги помош и нега во домот (268/19)

Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги помош и нега во домот (268/19)

Правилник за нормативите и стандардите во однос на простор, средства и кадри и потребната документација за давање на социјална услуга сместување во установа за третман и рехабилитација на лица со попреченост, лица кои имаат проблем со зависности и други маргинализирани лица (268/19)

Правилник за нормативите и стандардите во однос на простор, средства и кадри и потребната документација за давање на социјална услуга сместување во установа за третман и рехабилитација на лица со попреченост, лица кои имаат проблем со зависности и други маргинализирани лица (268/19)

Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги помош и нега во домот (268/19)

Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги помош и нега во домот (268/19)

Методологија за формирање на цените на услугите во зависност од стандардите и нормативите за давање на социјалната услуга (264/19)

Методологија за формирање на цените на услугите во зависност од стандардите и нормативите за давање на социјалната услуга (264/19)

Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција (264/19)

Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција (264/19)

Правилник за поблиските услови и критериуми, потребната документација, образецот на барањето за добивање дозвола за вршење работи од социјална заштита, начинот и постапката за издавање и одземање на дозвола за вршење работи од социјална заштита и начинот на водење на евиденцијата на лиценцирани даватели на социјални услуги (264/19)

Правилник за поблиските услови и критериуми, потребната документација, образецот на барањето за добивање дозвола за вршење работи од социјална заштита, начинот и постапката за издавање и одземање на дозвола за вршење работи од социјална заштита и начинот на водење на евиденцијата на лиценцирани даватели на социјални услуги (264/19)

Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги живеење со поддршка (264/19)

Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги живеење со поддршка (264/19)

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Водич за лиценцирање даватели на социјални услуги

Водич за лиценцирање даватели на социјални услуги

Анализа на регулативата, пристапите и методите при вработување на лица со попреченост

Анализа на регулативата, пристапите и методите при вработување на лица со попреченост

Анализа на законот за социјална заштита Влијание од и предизвици при спроведувањето: Обезбедување и финансирање на социјалните услуги

Анализа на законот за социјална заштита Влијание од и предизвици при спроведувањето: Обезбедување и финансирање на социјалните услуги

Одлука за утврдување на цените на социјалните услуги во домот, за дневен престој и за вон-семејна заштита и за стручна помош и поддршка за 2021 година

Одлука за утврдување на цените на социјалните услуги во домот, за дневен престој и за вон-семејна заштита и за стручна помош и поддршка за 2021 година

Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020

Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020