Отчетност на ГО

Националната реформа на модернизација на системот на социјални услуги, заснована врз принципите на деинституционализација, плурализам и децентрализација, им овозможува на граѓанските организации (ГО) да бидат значаен дел во развојот и обезбедувањето социјални услуги во заедницата. Вклучувањето на ГО е можност за проширување на услугите во заедницата, подобра социјална заштита за сите категории, притоа приближувајќи ги социјалните услуги до граѓаните, вклучително и семејната и граѓанската поддршка во социјалната заштита и подобрувањето на квалитетот на услугите.

Постоечките и идни граѓански организации, како даватели на социјални услуги во заедницата, се очекува да покажат највисок степен на одговорност и отчетност, силен организациски капацитет, како и добро управување и саморегулација.