Обуки

Наставен модул 10:
Развивање на локални Социјални планови

Цел на обуката

Да се зајакнат капацитетите на надлежните институции во општините (вклучително и единиците на локална самоуправа) за изработка на социјални планови на локално ниво, согласно законските обврски од член 142 од Законот за социјална заштита. Со обуката ќе се зајакнат капацитетите на локално ниво да презема водечка улога во развојот на локалните системи на социјални услуги преку локални иницијативи и меѓусекторска соработка.

Вештини што треба да се развијат

  • Употреба на локалното мапирање како основа за планирање на одговорот кон потребите на ранливите групи граѓани на локално ниво;
  • Сензитивизирање на засегнатите страни кон потребите на населението што се наоѓа во социјален ризик и ранливите групи на локално ниво;
  • Препознавање на ресурсите во заедницата, зависно од потребите на населението во ризик и на ранливите групи на локално ниво;
  • Да се разбере важноста од планирањето на спроведување на социјалните услуги за населението во социјален ризик и ранливите групи во рамките на надлежностите на засегнатите страни на локално ниво;
  • Планирање и развој на социјалните услуги на локално ниво;
  • Финансиско и просторно осмислување за развој на социјалните услуги на локално ниво;
  • Меѓуинституционална соработка и соработка со потенцијалните даватели на социјалните услуги на локално ниво.

Дополнителни информации

Обучувач

Билјана Дуковска

Експертка со над 15-годишно искуство во граѓанскиот сектор, каде што се застапува за учесништво на различните ранливи групи и изработка заедно со нив на препораки за политики, првенствено за искоренување на сиромаштијата, социоекономски прашања, одржливост и општествен развој.

Видеа од обуката

Тренинг ресурси