Обуки

Наставен модул 13:
Подготовка на годишен извештај за активности и извештај за внатрешен мониторинг и евалуација

Организирано во соработка со Заводот за социјални дејности

Цел на обуката

Зајакнување на знаењата и вештините на стручните лица за подготовка на годишен извештај за активност и извештај за мониторинг и евалуација

Специфични цели:

  • Запознавање со содржината на годишниот извештај за услужна дејност, внатрешен мониторинг и извештај за евалуација
  • Стекнување знаење и компетенции за различните видови информации и податоци што треба да се соберат од давателите на услуги за подготовка на годишниот извештај, извештај за внатрешен мониторинг и евалуација.

Вештини што треба да се развијат

  • Способност за прибирање релевантни информации и податоци за подготовка на годишните извештај за активности, внатрешен мониторинг и извештај за евалуација
  • Способност да се подготви сеопфатен годишен извештај за активностите
  • Способност да се подготви правилен и сеопфатен внатрешен извештај за мониторинг
  • Способност за дефинирање и подготовка на извештај за евалуација

Дополнителни информации

Обучувач

Александра Георгиевска

Експертка со долгогодишно искуство за мониторинг и евалуација. Располага со опсежно искуство во осмислување и спроведување активности за следење и оценување на полето на социјална заштита, социјално вклучување, инклузивен пазар на трудот, како и инклузивно и интегрирано образование.

Видеа од обуката

Тренинг ресурси