Мониторинг и евалуација на социјалните услуги – Индикатори за мерење на напредокот

Во фокусот на вториот состанок за воспоставување на ефикасен систем на мониторинг и евалуација на испораката на социјалните услуги во заедницата за лица со попреченост беше презентацијата на квантитативни и квалитативни индикатори за мерење на напредокот во имплементацијата. Учествуваатпретставници од Министерството за труд и социјална политика, Делегацијата на ЕУ во Скопје, Завод за социјални дејности, центри за социјална работа, даватели на социјални услуги во заедницата (јавни и приватни) и проектниот тим на проектот „Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на социјалните услуги“.

Татјана Тодороска, менаџерка на ЕПТИСА во Република Македонија, ја поздрави иницијативата „Во овие исклучително тешки околности предизвикани од пандемијата, вложените напори на сите вклучени страни веќе вродуваат со позитивни иницијални резултати“.

Марија Маринаку, тим лидер на проектот, верува дека ова е историски момент за Македонија во врска со системот за следење и евалуација на социјалните услуги. „Исто така, верувам затоа што постои спој на процесите што се случуваат во моментов. Навистина, Ковид 19 влијаеше на сите напори на еден или друг начин. Како и да е, оваа историска можност за сите нас е да ги видиме изгледите и потенцијалите што оваа работа на следење и евалуација може да им помогне на социјалните служби и да се консолидираат. Постои многу силна посветеност од засегнатите страни“ нагласи Маринаку.

Според Нафи Сарачини, претставник на Делегацијата на ЕУ, започнатион процес на деинституционализација, за преселување на луѓето, е пат во еден правец. „Нема враќање назад, одиме во една насока. Значи, нема многу простор за правење големи грешки, затоа што нема друг пат. Мора да бидеме многу внимателни и да бидеме посветени, сите ние, особено луѓето во владата, луѓето во општините, експертите, а посебно центрите за социјална работа. Затоа, фактот дека секој што работи треба да биде посветен и да се обиде да го даде својот придонес во дефинирањето на индикаторите и дефинирањето на целата структура на мониторингот е многу важен дел од овој пат“смета Сарачини.

Михаела Стоичици Варлан објасни дека тоа што сака проектот да постигне со овој вид индикатори е да обезбеди униформност и доследност во спроведувањето на социјалните услуги за лица со попреченост. Индикаторите се развиени врз основа на достапните стандарди за социјални услуги за лица со попреченост. Според неа, без оглед кој е изворот на финансирање на една услуга, треба да го следи истиот стандард. „Разновидноста на социјалните услуги е клучна. Кога зборуваме за квалитет, треба да зборуваме и за разновидност на социјалните услуги. Реформата, спроведувањето на системот за управување со индивидуални случаи, следењето и евалуација на случајот и сите други процедури треба да бидат поврзани со развојот на мрежите на социјални услуги. Не само мрежи на слични услуги на локално ниво, туку треба да обезбедиме разновидност“ смета Стоичици Варлан.

Александра Георгиевска се осврна на втората категорија, индикатори кои се однесува на резултатите и влијанијата на социјалните услуги поставени во заедницата за лица со попреченост. За овој вид показатели, проектот разви индикатори за постоечките пет услуги за лица со попреченост во Република Северна Македонија. „Развивме табела за низа на резултати, односно во вој вид на индикатори го следиме процесот на испорака на услугата од самиот почеток до крајот“ нагласи Георгиевска.

Процесот на консултации за воспоставување на ефикасен систем на набљудување и оцена на испораката на социјалните услуги во заедницата за лица со попреченоста ќе продолжи во февруари 2021.