Социјален дијалог: Наташа Петровска, Битола

Разговараме со градоначалничката на општина Битола, Наташа Петровска за новоусвоениот Локален социјален план за периодот 2021-2024, како патоказ за развивање на локалните социјални политики и подобрување на социјалните услуги во заедницата.

Социјалниот план носи поместување и подобрување. Планот носи многу иновативни активности, што ја потврдува сериозноста на пристапот.“ Наташа Петровска, градоначалничка на Општина Битола


Видеото е продукција на проектот „Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на социјалните услуги“ кој го реализира Ептиса во соработка со КАРЕ, со финансиска поддршка од ЕУ, а краен корисник е Министерството за труд и социјална политика. Содржините во видеото се одговорност на Ептиса и на партнерите, и не секогаш ги рефлектираат ставовите на Европската Унија.