Локални потреби – Локални социјални услуги

Поддржавме осум општини да развивијат Локални социјални планови за подобрени социјалните услуги во заедницата и воспоставување или проширување на социјални услуги на локално ниво.

Лицата со попреченост се силни, самоуверени и имаат капацитети да бидат вклучени во локалните заедници. Затоа, како дел од Националната стратегија за деинституционализација и Законот за социјална заштита, осум општини развија Локални социјални планови кои ги зајакнуваат постоечките и креираат нови социјални услуги, со учество на лицата со попреченост и нивните семејства. Создаваме заедно, се грижиме за сите!