Активности


Продолжува поддршката за општините за развој на локални социјални планови

Функционалната модернизација на социјалните услуги, како и деинституционализацијата, се невозможни без обезбедување услови за воведување нови услуги...

Теренска посета на лиценцираните даватели на социјални услуги – партнери во пилотирањето на просецот на мониторинг и евалуација на социјалните услуги

Проектниот тим ги оствари првите посети на терен, на лиценцираните даватели на социјални услуги, вклучени во пилотирањето...