Активности


Започнува процесот на пилотирање и тестирање на алатките за мониторинг и евалуација на социјалните услуги

Во напорите за модернизација на социјалните услуги, проектот “Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на социјалните услуги“ започнува...

Продолжува доделувањето сертификати за социјалните професионалци и давателите на социјални услуги

Проектот „Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на социјалните услуги“ додели 190 нови сертификати за учество на учесниците...